logo
franja
 

  L’experiència acumulada en el sector, palesa en la nostra col·laboració amb els diferents segments de la cadena alimentària i en la coordinació dels mateixos, suposen una garantia d’eficàcia, tant des d’un punt de vista legal com pràctic, en els nostres serveis, que detallem a continuació.


1. Implantació de pre-requisits:


  També anomenats “plans de suport o “plans general d’higiene”, són una sèrie de condicions de treball que permeten controlar els perills generals que afecten el conjunt del procés de producció d’aliments. Aquests pre-requisits proporcionen una sòlida base de condicions i pràctiques higièniques que eviten la introducció d’agents perillosos, l’augment de la càrrega microbiana o l’acumulació de residus i d’altres agents químics i/o físics en els aliments, de manera directa o indirecta.
Aquestes pràctiques proporcionen l’entorn bàsic i les condicions operacionals necessàries per a la producció d’aliments segurs i estableixen les condicions necessàries per la implantació del sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control):

          - Pla de control de l’aigua
          - Pla de neteja i desinfecció
          - Pla de control de plagues i altres animals indesitjats
          - Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
          - Pla de control de proveïdors
          - Pla de traçabilitat 

  Altres pre-requisits de suport:

          - Pla de control de temperatures
          - Pla de manteniment d’instal·lacions i equipaments
          - Pla de control del al·lèrgens
          - Pla de control dels subproductes

casa


2. Implantació i gestió de l’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control)

  El Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) és un instrument per ajudar els agents econòmics del sector alimentari a aconseguir un nivell més elevat de seguretat alimentària, i els principis sobre els quals es basa són suficientment flexibles per poder aplicar-se a totes les situacions i els tipus d’establiments.

  La innocuïtat del aliments és el resultat de diversos factors, entre els quals s’inclouen el compliment dels pre-requisits legalment obligatoris i l’aplicació de programes d’autocontrol en matèria de seguretat alimentària basats en els principis del sistema d’APPCC. Aquests últims estan universalment reconeguts per organismes internacionals, governs, associacions de comerç i indústries alimentàries d’arreu del món.

  Els beneficis que s’obtenen aplicant el Sistema APPCC són:

- assegura la producció i la comercialització d’aliments segurs
- prova i constata que hi ha una gestió de la salubritat de l’aliment
- demostra que l’empresa autocontrola la seva activitat alimentària
- dóna confiança a consumidors i clients
- és preventiu, actua abans que aparegui el problema
- centra les activitats de control a les fases crítiques del procés productiu
- és flexible (1): s’adapta tant a la gran empresa com a la mitjana i a la petita
- és flexible (2): s’adapta a qualsevol canvi del procés
- s’integra fàcilment en d’altres sistemes de gestió de la qualitat, com ara les Normes ISO, IFS, BRC...

operador


3. Manipulador d’aliments:

  Regulat segons el Reial Decret 109/2010, de 5 de febrer de 2010, pel qual es modifiquen diversos Reials Decrets en matèria sanitària i es deroga el Reial Decret 202/2000, de l’11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments.

  Segons el Reial Decret 202/2000 del 11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments, i on figurava que la formació podia ser impartida per la pròpia empresa, ó bé per entitats autoritzades (EFMA) pel Departament de Salut ha estat derogada pel Reial Decret 109/2010, de 5 de febrer 2010. Aquest Reial Decret estableix que es seguirà l’establert en el Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i el Consell, de 29 d’abril, que inclou entre les obligacions dels operadors d’empreses alimentàries la de “garantir la supervisió i la instrucció o formació del manipuladors de productes alimentaris en qüestió d’higiene alimentària”. Es trasllada la responsabilitat en matèria de formació des de les administracions competents als operadors d’empreses alimentàries, que hauran d’acreditar, en les visites de control oficial, que els manipuladors de les empreses han estat formats adequadament en les labors encomanades.

  El contingut del programa de formació anirà en funció de l’activitat de l’establiment i al públic al que van dirigits els seus productes. També s’impartiran activitats de comprovació que permetran saber si el personal treballa de forma higiènica.

  S’imparteixen qualsevol tipus de formacions en matèria d’higiene i Seguretat alimentària. Cursos on els manipuladors disposin de coneixements suficients i necessaris en funció de l’activitat a realitzar, per reduir el risc que suposa la manipulació d’aliments.
4. Implantació de protocols certificables

 - UNE-EN ISO 22000:2005, sistema de gestió de la innocuïtat per qualsevol organització que estigui involucrada dins de la cadena alimentària des de la producció primària fins a la distribució, incloent menjadors i restauració, entitats que fabriquen envases/embalatges, etc.
- BRC (British Retail Consortium Global Standard-Food), IFS (British Retail Consortium Global Standard-Food), protocols privats de producte, demandats per les Cadenes de distribució Europees als seus proveïdors de marques blanques.

5. Auditories internes de control i verificació

  Consisteix en el procés d’obtenció d’informació sobre la situació actual per posteriorment corregir-les. És una eina efectiva de millora per a poder conèixer més bé la nostra realitat, i millorar-la en la manera que considerem adequada perquè la nostra empresa aconsegueixi els seus objectius dins els Sistemes de Gestió de la Seguretat Alimentària.

          - Revisió, verificació i seguiment del Sistema APPCC
          - Processos d’higiene i bones pràctiques higièniques
          - Informe de situació, mesures correctores i objectius
          - Assistència en cas d’inspeccions sanitario-administratives
          - Auditories de proveïdors
          - Assessorament en disseny higiènic d’equips i d’instal·lacions
          - Realització de diagnòstics interns de situació respecte a les Normes ISO 22000:2005, IFS i
            BRC, és a dir, realització d'auditories internes d'acord a les exigències marcades per tals             Normes i protocols
6. Tramitacions

          - Autoritzacions sanitàries
          - Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA)
          - Al·legacions i gestions davant l’administració sanitària


7. Assessorament en Legislació Alimentària

  Les empreses que constitueixen la cadena alimentària han de fer front a un conjunt de normatives per tal d’estar informades de les disposicions legals que afecten els seus productes: etiquetat, establiments de producció i d’emmagatzematge, transport, venda...
Una de les solucions que nosaltres proposem es disposar d’un servei extern, fiable i eficaç que interpreti el contingut per poder-ho aplicar als seus productes i/o instal·lacions.


8. Potabilització de l’aigua


  L’ésser humà ingereix una quantitat d’aigua molt superior a l’equivalent de qualsevol aliment. El fet d’assegurar la qualitat de l’aigua s’ha mostrat com una de les actuacions més eficaces per garantir la salut de la població.

  La indústria alimentària és cridada en tots els textos legals, referents a l’aigua de consum humà, de manera directa i obligada a complir les exigències pel que fa a l’aigua que incorpora als aliments i als processos de neteja.

  El Pla de gestió de l’aigua ha de formar part de l anàlisi de perills i punts crítics de control, on té la categoria de prerequisit.

  L’aigua utilitzada en un establiment alimentari pot contribuir un vehicle de contaminants tant biològics (virus, bacteris, paràsits, etc,) com químics (nitrats, plaguicides, etc)i físics (terbolesa, radioactius, etc).

  En els establiments alimentaris l’aigua ha de ser apta del consum humà per què es farà servir per diferents usos:

          - Formar part de l’aliment com a ingredient
          - Formar part del procés de producció de l’aliment
          - Neteja d’instal·lacions, estris, equipaments, manipuladors...

  Només es poden utilitzar aigües exemptes d’aquesta qualitat quan consti que la seva utilització no pot afectar la salubritat del producte alimentari final.

aigua  La nostra empresa disposa d’una àmplia experiència en la realització d’aquest tipus de serveis i garanteix la total confidencialitat dels mateixos.